Villkor för Butik
 • Det är krav på att kunden ska vara minst 18 år gammal.
 • Kunden måste vara laglig ägare till föremålet som säljs.
 • Kunden måste ha med sig giltig svensk legitimation vid försäljning.
 • Guldhuset Malmö har en registrerad verksamhet hos polismyndigheten och innehar polistillstånd för att bedriva sin verksamhet.
 • När du sålt en vara till Guldhuset Malmö gäller ej någon ångerrätt
Villkor för Guldpåse
 1. INFORMATION OM KÖPAREN
  1. Köpare är Guldhuset Malmö 630522-0235
  2. Guldhuset Malmö har registrerat sin verksamhet hos Polismyndigheten i Malmö och innehar s.k. polistillstånd för att bedriva verksamheten, A 344.978/2017
 2. BEGREPP
  1. “Köparen” syftar på Guldhuset Malmö.
  2. “Föremål” syftar på guldet som kunden skickar till Guldhuset Malmö.
  3. “Kunden” syftar på den fysiska eller juridiska person som skickar föremålet till Guldhuset Malmö.
  4. “Avtal” syftar på det avtal som Guldhuset Malmö skickar till kunden.
  5. Guldpåse syftar på den försändelse som kunden köper i butiken eller på hemsidan, i denna finns det ovan nämnda avtalet samt en svarspostförsändelse som kunden använder för att skicka föremålet i till Guldhuset Malmö.
  6. “Villkor” syftar på allmänna villkor.
 3. AVTAL OM KÖP
  1. Guldhuset Malmö och kunden ingår avtal genom att kunden fyller i och undertecknar avtalet. Genom att ingå avtalet ger kunden Guldhuset Malmö i uppdrag att genomföra en värdering av föremålet. Guldhuset Malmö lämnar prisuppgift till kunden för föremålet först efter det att värderingen är genomförd.
  2. När Guldhuset Malmö och kunden kommit överens om ett pris genomförs köpet och rätten till föremålet övergår till Guldhuset Malmö.
  3. Guldhuset Malmö förbehåller sig rätten att avböja köp av föremålet om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten. Likaså äger Guldhuset Malmö rätt avböja köp av föremål om det i sin utformning eller kvantitet inte överensstämmer med vad Kunden angivit i avtalet. Förutom ovan nämnda situationer äger Guldhuset Malmö rätt att avböja köp av föremålet utan angivande av orsak.
 4. KUNDEN
  1. Kunden måste vara minst 18 år gammal för att få ingå avtal med Guldhuset Malmö. Kunden måste också vara den legala och legitima ägaren till föremålet och inneha rätten att fritt överlåta föremålet.
  2. Kunden måste inneha ett svenskt personnummer samt vara registrerad i folkbokföringsregistret med en fast adress i Sverige. Vid önskad utbetalning till bankkonto måste kunden även inneha ett svenskt bankkonto i eget namn.
  3. Guldhuset Malmö reserverar sig rätten att begära bevis för att ovan angivna krav är uppfyllda.
 5. ANSVAR FÖR FÖRLUST AV FÖREMÅL
  1. Guldhuset Malmö åtar sig endast ansvar för rekommenderade försändelser som skickats till Guldhuset Malmö genom användning av Guldpåsen. Åtagandet är begränsat till det belopp som försändelsen är försäkrad för hos Postnord och som f.n. uppgår till tiotusen kronor för REK-svarspost och upp till femtiotusen kronor för ”Värde”-svarspost.
  2. Kunden måste anmäla skadad eller förlorad försändelse till Postnords reklamationsavdelning för erhållande av ersättning. Inlämningskvitto ska kunna uppvisas av kunden.
  3. Guldhuset Malmö ansvarar enligt punkt 5.1 ovan endast om kunden har hanterat föremålet i enlighet med vad som anges i avtalet. Föremål som skickas till  Guldhuset Malmö på annat sätt än genom vad som ovan anges ersätts inte och kunden tar ensam risken för sådan försändelse.
 6. PRIS/BETALNING
  • När Guldhuset Malmö genomfört den ovan nämnda värderingen och fastställt värdet på föremålet/föremålen så beräknas det pris som Guldhuset Malmö är beredda att betala. Guldhuset Malmös inköpspriser för guld gäller ren guldmängd. Priser och avgifter utgår från prislistan på Guldhuset Malmö hemsida. Det pris som Guldhuset Malmö erbjuder sig att betala för ett föremål baseras alltså både på det aktuella guldpriset vid värderingstillfället och guldmängden. Betalningen för föremålet sätts in på kundens konto, och kunden informeras om insättningen via mail eller sms. Guldhuset Malmö har rätt att ta ut en värderingsavgift som debiteras vid utbetalningstillfället.
 7. RETUR OCH OUTLÖST FÖRSÄNDELSE
  1. Om Guldhuset Malmö väljer att inte fullfölja köp, oavsett anledning, och/eller om kunden inte accepterar det pris och den betalning som kunden har erbjudits för sitt föremål, avslutas köpet och föremålen returneras till kunden under förutsättningar av att att kunden meddelat Guldhuset Malmö om avböjandet av att sälja föremålet. Returen bekostas av Kund, 77 kr för värde under 10.000kr. För värde över 10.000kr står kunden för returkostnaderna som gäller för värdebrev.
  2. Äganderätten för föremål som returneras till Guldhuset Malmö tillfaller i sin helhet Guldhuset Malmö tre månader efter att föremålet åter kommit i Guldhuset Malmös förfogande. Outlösta försändelser debiteras med en avgift på fyrahundra kronor.
 8.  IDENTITET
  • Genom att erhålla information från mobil- och teleoperatörer, PAR och kreditupplysningsföretag och samköra dessa med de uppgifter som kunden lämnat om sig själv fastslår Guldhuset Malmö kundens identitet. Informationen används endast för att fastslå kundens identitet. Vid behov har Guldhuset Malmö rätt att ta vid ytterligare åtgärder för att bekräfta kundens identitet.
 9. KONTROLL
  • Guldhuset Malmö äger rätt att kontrollera föremålets äkthet, kvantitet och guldhalt för att värdera föremålet. Vid en sådan kontroll kan kemiska och tekniska tester komma att utföras, s.k probering. Guldhuset Malmö kan tvingas att montera isär föremålet om delar av det misstänks vara av annat material än guld.
 10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  1. Guldhuset Malmö äger rätt att i utbildningssyfte elektroniskt spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med kunden.
  2. Guldhuset Malmö applicerar personuppgiftslagen och värnar om kundens personliga integritet. Informationen som lämnats av kunden behandlas konfidentiellt av Guldhuset Malmö och kommer endast användas av oss och ej lämnas till en tredje kommersiell part. Guldhuset Malmö är dock skyldig enligt lag att rapportera guldinköp till polisen.
 11. FORCE MAJEURE
  • Guldhuset Malmö ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Guldhuset Malmö är inte heller ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Guldhuset Malmö är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder.
 12. ANSVARSBEGRÄNSNING
  • Guldhuset Malmö friskriver sig från allt ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på hemsidan, utöver det som framgår i dessa villkor eller som är av tvingande lag. Guldhuset Malmö ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som kan drabba kunden och som beror på driftavbrott eller andra störningar i banksystem eller datasystem.
 13. KOMMUNIKATION
  • Kommunikation mellan Guldhuset Malmö och kunden sker via e-mail och sms som angivits av kunden i det signerade avtalet. När kunden signerar avtalet åtar sig kunden ansvaret för att de angivna uppgifterna är korrekta. Om uppgivna uppgifter är felaktiga kan det orsaka fördröjningar vilket Guldhuset Malmö ej ansvarar för. Kunden ska på eget ansvar se till att de uppgifter som fylls i på avtalet och hemsidan är likvärdiga och korrekta.
 14. COOKIES
  1. Hemsidan innehåller s.k. cookies. Genom att Kundens webbläsare är inställd och konfigurerad för att acceptera cookies, samtycker kunden till den användning av cookies som beskrivs i följande.
  2. Guldhuset Malmö använder sessionsbaserade cookies för att kunna förbättra användarupplevelsen genom att se var kunden stannar länge och vilka sidor kunden intresserar sig av. Dessa cookies används för att hålla reda på om kunden t.ex. besökt hemsidan tidigare eller när kunden senast besökte hemsidan. Inga personuppgifter som e-post eller personnummer sparas i cookies.
  3. Information från cookies används på hemsidan i syfte att förbättra våra tjänster och för att rikta marknadsföringskampanjer och erbjudanden till dig som kund. Guldhuset Malmö lämnar inte ut information inhämtad från cookies till tredje part, men kan komma att lämna sådan information till sina koncernbolag.
 15. MISSBRUK
  • Guldhuset Malmö polisanmäler missbruk, hantering av stöldgods, bedrägerier eller försök till bedrägeri. Guldhuset Malmö kan behöva registrera uppgifter då missbruk eller annan otillbörlig verksamhet inträffat eller för att förebygga sådant.
 16. KONTROLLSAMTAL
  • Guldhuset Malmö äger rätt att genomföra kontrollsamtal till kunden i syfte att verifiera identitet och/eller det pris som Guldhuset Malmö erbjuder för inskickat föremål samt vidare bekräfta att lämnade uppgifter är riktiga. Kontrollsamtalen sker endast till det telefonnummer som angivits av kunden, och som tillhör kunden enligt nummerupplysningstjänst eller liknande.
 17. TVIST
  • Tvist med anledning av dessa villkor eller avtal ska, om inte överenskommelse kan träffas, överlämnas för avgörande till allmän domstol. Malmö tingsrätt ska utgöra första instans för sådan prövning. Vid tvist tillämpas svensk lagstiftning.